Joomla Template by Create a Website

kedi

Category: Uncategorised
Published on Wednesday, 18 June 2014
Written by Super User

 

 

Maden den kedi kumu üretimi yapılabilmektedir,çinden ve yurt dışı diğer ülkelerden gelen diğer kedi kumlarına göre daha performanslıdır.Madenin elenip ısıl  işlemden geçirilmesinden sonra,elde edilen kedi kumu paketlenip marka basılıp son kullanıcı ile buluşturulabilir. Yurt içi satışlarında her yıl yaklaşık %40 artış olmaktadır.

 

Neden kedi kumu ?

 

Birlikte yaşadığınız, evinizi paylaştığınız kedinizin yemek, su, tuvalet gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamanız gerekir. Onun için en iyi ve en doğru olanı yapmak fikri tüm kedi severlerin ortak düşüncesidir.

Doğal ortamlarından gelen alışkanlık nedeniyle toprak bir kedi için en ideal tuvalet ortamıdır. Ancak apartman dairelerinde yaşayan pek çok kedi için bu doğal ortamı bulmak neredeyse imkansız olduğundan, uygun malzemeler ile evde ihtiyacını giderebileceği bir mekan oluşturabilirsiniz.

Kedinizin ihtiyacını giderebilmesi için olmazsa olmaz diyebileceğimiz tuvalet kabı, kum ve dışkı temizleme tırmığı gibi malzemeleri seçerken estetik özellikleri ve kullanım kolaylığı yanında ürünlerin sağlığa uygunluğuna da dikkat etmeniz gerekmektedir.

 

İşte bu durumda bentonit kedi kumu olaya giriyor ve kullanıcının ihtiyacına tam bir karşılık veriyor.

Our company from 1980 until today in various microns and quality that appeals to a wide range of applications micronized bentonite, Pulverized coal dust, such as Perlite specific feature is the production of industrial raw materials.

 Together with our customers, our products are produced in high quality and standards at the time we promised and ensure the commitment is our company principle.

 

Though they have been largely forgotten in recent times, Bentonite Clay and other

 

 healing clays have been used by cultures throughout history for their nutrients and to help rid the body of toxins. Many animals will instinctively turn to eating dirt and clay to help remove poisons from their systems or during times of illness or distress.

In recent times, healing clays like bentonite clay have once again gained popularity for internal and external detoxification, and with good reason.

What Does it Do?

Bentonite Clay is a unique clay due to its ability to produce an “electrical charge” when hydrated. Upon contact with fluid, its electrical components change, giving it the ability to absorb toxins. Bentonite is known for its ability to absorb and remove toxins, heavy metals, impurities, and chemicals.

Do not let healing clays like Bentonite come in to contact with anything metal, as this will reduce the effectiveness. I mix with water in a glass jar with a plastic lid by shaking well or using a plastic whisk. If you take it internally, do not take within an hour of food for best results and do not take within 2 hours of medications or supplements as it might reduce their effectiveness. Check with your doctor before using if you have any medical condition.

 

 • For Pets: For pets that are sick, vomiting or showing signs of illness, you can add Bentonite to their water or mix and give orally with a dropper or syringe without the needle. I have seen several cases where this helped pets recover quickly from what could otherwise have been serious illnesses.
 • Benefits of Bentonite Clay:

  • Remove toxic metals and chemicals following radiation treatments
  • Promotes healthy bacteria balance in the digestive system
  • Supports liver detoxification
  • Helps colon cleansing
  • Boosts immune system

 

 

Perlit

Category: Uncategorised
Published on Sunday, 01 December 2013
Written by Super User

  

 Perlit

Sanayi İçin Uygun Olan Ürünler

·İnce Perlit - 08 No.
Tane Boyutu:
 0,0 - 1,2mm
Ambalaj: Polietilen torba
Yoğunluk: 35 - 60 kg / m3

·İri Perlit - 12 No.
Tane Boyutu:
 0,0 - 3,0 mm
Ambalaj : Polietilen torba
Yoğunluk: 55 - 90 kg / m3

Sanayide Genleşmiş Perlitin Kullanımı

1. Kriyojenik Tankların Isı Yalıtımında

Düşük sıcaklıklarda (-270 oC'a kadar) sıvılaştırılmış bütün gazların, çift cidarlı tanklarda sıvılaştırma sıcaklığında muhafazası, ısı iletkenlik değeri çok düşük olan perlit ile mümkündür.

Rutubetsiz, bozulmaz, yanmaz ve ucuz olan bu malzeme tankın çift cidarı arasına atmosfer basıncında veya vakum altında serbestçe doldurulur.

Fırınların ve Sistemlerin Isı Yalıtımında

Çalışma ortamı maksimum +1050 oC'ye kadar olan fırınlarda dış ortamla ısı alışverişini (ısı kaybını) önlemede perlit kullanılmaktadır.

Fırın dış yüzeyine (çift cidar arasına) serbest dolgu yapılır.

3. Refrakter Tuğla Üretiminde

Çalışma ortamı maksimum +1050 oC'ye kadar olan kazan, tavlama-dövme, ısıl işlem ve ergitme ocaklarında kullanılan tuğlaların üretiminde katkı maddesi olarak perlit kullanılır.

Perlitin kil veya kalsiyum silikat çimentosu ile bağlanmasıyla üretilen refrakter blok ve tuğlalar hafif olduğu gibi yüksek oranda yalıtım sağlarlar. Dolayısıyla yakıt tasarrufu yaparlar.

4. Döküm Sanayiinde

Perlit döküm kumuna katkı maddesi olarak kullanılır. Demir-Çelik dökümlerinde döküm kumuna hacimce %8-12, diğer malzemelerin dökümünde ise %20-30 oranında katılır.

Perlitin dökümcülükte sağlayacağı faydalar:

·Metalin ağır ağır ve dengeli soğumasını sağladığından anormal yüzey gerilimlerini önler.

·Döküm esnasında yanmaz, gaz çıkarmaz ve metal ile reaksiyona girmez.

·Döküm esnasında oluşan gazların, bünyesindeki boşluk ve kanallar vasıtasıyla çıkışına izin verir.

·Temiz, sağlam, kaliteli ve verimli döküm elde edilir.

·Döküm hatalarını asgariye indirdiğinden, ürünün temizlenme zamanını ve işçiliği azaltır.

PAKETLEME BİLGİSİ

50 KG Poliproplen Torbalarda

 1000-2000 KG Big- Bag torbalara dolum    şeklinde

 1000-2000 kg Big-Bag torba içine 50 KG Poliproplen torbalarda

Paletler üzerine 50 KG lik poliproplen çuvallarda şeritlerlen bağlanmış şeklinde

 

 

 

 

 

 

perlit 

 

KULLANIM ALANLARI
 
İnşaat sek­töründe yoğun bir şekilde kul­lanılan per­lit farklı yapı­landır­malar ile karşımıza çıkmak­tadır. Ürünün kul­lanım alan­larında farklı şekillerde ele alındığı ve bu alan­lar arasında yalıtım beton­ları, gevşek dolgu ısı yalıtım­ları,yalıtım sıvaları ve yüzer döşemeleri yer almaktadır.

 
Gen­leşmiş maden yalıtım beton­ları üzerinde çatı aralarında, zem­ine otu­ran döşemel­erde ve alt kısmı dış­tan gelen etk­ilere açık döşemel­erde kul­lanıl­mak­tadır. Bunun yanında gevşek dolgu ısı yalıtım sis­tem­leri üzerinde kul­lanılan böl­geler arasında ise dış duvar­lar ve iki duvar arasına yapılan boşluk­ların doldu­rul­duğu alan­lar yer almak­tadır. Diğer yan­dan yalıtım sıvaları için kul­lanıldık­ları alan­lar da binaların dış duvar bölüm­lerinin iç yüzey­ler­ine konuş­landırıldığı sıva kısım­lar olmak­tadır. Son olarak gen­leşmiş per­l­itin yüzer döşeme uygu­la­malarında kul­lanıldığı bölüm­ler arasında ise döşemelerin alt kısım­ları ve yalıtım sağlanan kısım­lar karşımıza çıkmaktadır.
 
Gen­leşmiş per­l­itin genel özel­lik­leri arasında per­l­itin özel harcı ile mey­dana getir­ildiğinde yüzde 50 oran­larında tasar­ruf sağladığı belir­tilmek­te­dir. Bu özel­liği sayesinde gen­leşmiş per­l­iti bünyesinde barındıran her yapı, yıl­lık yüzde 50 ya da 60 oran­larında yakıt tasar­rufu sağlamaktadır.Gen­leşmiş maden uygu­la­malarının yüzer döşemeler üzerinde kul­lanıldık­ları alan­larda ses ve ısı yalıtım sağladığı belir­tilmek­te­dir. Ayrıca kat döşemesi uygu­la­malarında da kul­lanılan gen­leşmiş per­lit, taşıyıcı döşemelerinde üzer­ine konuş­landırıl­malarıyla etk­ili çözüm­ler sunmaktadır.
 
 
Diğer yan­dan sıcak iklim koşullarında da etk­ili bir ısıl denge oluşumu sağlayan gen­leşmiş per­lit,ses yalıtımında da katkıda bulun­mak­tadır. Akustik sıvalarda oldukça başarılı sonuçlar ortaya çıkaran gen­leşmiş per­lit, uygu­landığı sıva üzer­ine ses yutma özel­liği ekle­mek­te­dir. Bunun yanında yapılara her­hangi bir yük bindirmeyen gen­leşmiş per­lit, sağladığı sağlam­lık avan­tajı ile demir ve çimento kul­lanım­larını yüzde 10 oranında düşürmek­te­dir. Ayrıca bu ürün maliyet açısın­dan çok da pahalı meblağlar ile oluş­tu­rul­ma­makta ve bunun yanında uygu­lama aşa­malarında pratik çözüm­ler sunmaktadır.
 
Son olarak gen­leşmiş per­l­itin yangına karşı da oldukça dayanıklı olduğunu söyleye­bil­i­riz. Çünkü bu yapı ele­manı yangın anlarında içerdiği bir­takım mad­deler sayesinde yangın  gecik­tirici bir özel­lik sunmaktadır.Maden o kadar zarasızdırki tarım da dahi gönül rahatlığıyla kullanılabilir.
 
Tarımda Perlit
 
Dünyada perlit, bitki yetiştiriciliğinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 

 TopraksızTarımda Perlit kullanımı ile üreticiler kaliteli, hızlı ve fire oranı düşük ve ekonomik üretim yaparlar.
Hollanda  bu alanda gelişmiş ülkelerdendir tamamen perlit kullanılarak oluşturulmuş yetiştirme ortamlarında da üretim yapılmaktadır. 
Topraksız tarımda toprak yerine kaya yünü,perlit,pomza,vermikülit,sepiolit gibi inorganik ortam kültürleri kullanıldığı gibi;torf,talaş,ağaç kabuğu,kokopit gibi organik yetiştirme ortamlarıda kullanılmaktadır. En uygun yetiştirme ortamını oluşturmak amacıyla bu materyaller karıstırılarakta kullanılabilir. Katı ortam kültürleri dışında; durgun su kültürü, akan su kültürü ve aeroponik(kök sisleme tekniği) kültür şekilleride ayrıca kullanılabilmektedir. Modern sera işletmecileri kendilerine uygun olan bu topraksız yöntem veçeşitlerinden birini bitki yetiştirme ortamı olarak seçerler.

Türkiye’de MADENLER

Yerkabuğunun farklı derinliklerinden çıkarılan, ekonomik değer taşıyan mineral ve elementlere maden denir.

Ülke ekonomilerinin gelişiminde maden ve enerji kaynakları bakımından  zengin olmak önemli etkendir.

Çeşitli yer kabuğu hareketleri ve başkalaşma olayları sonucunda kayaçların yapısındaki minerallerin etkilenmesiyle cevher (filiz) adı verilen maden yatakları oluşur.

Madenlerin taş ve toprakla karışık halde ilk olarak çıkarıldığı duruma tuvönan cevher  adı verilir.

Kayaçların içindeki minerallerin bazıları eritilerek ayrıştırıldığında  çeşitli metalik madenler  (demir, bakır , krom, kurşun, pirit gibi) elde edilir.

Minerallerin doğrudan maden olarak kullanıldığı metalik olmayan madenler   ( mermer,  fosfat, kükürt,  oltutaşı, lüle taşı gibi) de vardır.

Türkiye maden yatakları, çeşitliliği fazla olan  bir ülkedir. Ancak maden yatakları küçük çaplı ve dağınık haldedir.Sebebi; aynı bölgelerde sıkça görülen tektonik olaylardır.

Bu durum ülkemizdeki madencilik faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir.

BİR MADENİN İŞLETMEYE AÇILABİLMESİ İÇİN;

Kayaçların içindeki saf maden miktarı (tenör) yeterli olmalı.

Rezervi (miktarı) uzun yıllar çıkarılabilecek kadar olmalı.

Ulaşım olanakları gelişmiş olmalı,

Gerekli sermaye ve teknolojik imkan olmalı.

Sanayi tesisleri ve pazarlama yerlerine yakın olmalıdır.

 

BAŞLICA MADEN ÇEŞİTLERİMİZ

DEMİR

Ağır sanayinin en önemli hammaddesi olan demir, inşaat, makine ve araçların üretiminde kullanılır.

Türkiye demir rezervleri bakımından zengindir. En zengin demir yataklarımız, Divriği ve Kangal (Sivas), Hekimhan ve Hasançelebi (Malatya), Havran (Balıkesir), Torbalı (İzmir) ve Simav (Kütahya)çevresinde bulunmaktadır.

Ayrıca Kayseri, Niğde ve Adana illerinin Orta Toroslarda ki Aladağ’lara yakın kesimleri, K.Maraş, Hatay, Çamdağı ( Adapazarı) demir yatakları da önemlidir.

Çıkarılan demir cevheri  Ereğli (Zonguldak), Karabük, İskenderun, Kırıkkale, Sivas ve İzmir’deki demir-çelik fabrikalarında işlenir.

2005 yılı verilerine göre 6,4 milyon ton demir üretimi yapılmasına karşılık, bu üretim fabrikaların ihtiyacını karşılayamamıştır. Bu sebeple aradaki açık dış alımla karşılanır.

Ereğli ve Karabük  demir-çelik fabrikalarının kuruluş yerlerinin belirlenmesinde bu yörelerde çıkarılan taşkömürü etkili olmuştur.

İskenderun demir-çelik fabrikası için gerekli enerji kaynağı gemilerle G.Afrika Cumhuriyeti’nden gelmektedir. Liman şehri olduğundan ulaşım kolay ve ucuz.

 

 Bentonit Türkiye'de mağmatik kayalar, volkanik ara katkılı çökel ve salt çökel birimlerin içinde bulunur. Mercek, cep, kütle, ara seviyeler ve kırıklar boyunca düzensiz şekillerde yataklanmalar gösterir.

 
Bentonit Türkiye'de ham, öğütülmüş yığın ve torbalanmış halde piyasa'ya sunulmaktadır. Başlıca sondaj, peletleme, ilaç, dolgu, döküm ve yağ ağartma cinsi, bentonit çeşitleri olarak ülkemizde tanınmaktadır.

 

 

YERİ REZERVİ (TON) KALİTE/TENÖR
Ankara-Kalecik-Hançılı
Ankara-Keskin-Beşler
Artvin-Derinköy
Çankırı-Çerkeş-Bayındır
Çankırı-Eldivan-Küçük Hacıbey Köyü
Çankırı-Eldivan-Büyük Hacıbey Köyü
Çankırı-Ilgaz-Kızılibrik
Çankırı-Eskipazar-Başpınar
Çorum-Sungurlu-Mecitözü
Edirne-Enez
Giresun-Tirebolu
İstanbul-Şile-Kızılcaköy-Çamaşırdere
Konya-Sağlık
Konya-Sille
Ordu-Fatsa-ünye
Tokat-reşadiye-Akdoğmuş-Kaşpınar
Trabzon-Araklı-Arsin-Yolüstü
Toplam Bentonit Rezervi (R)
Potansiyel Rezerv (T)
Kaynak
 
TOPLAM Bentonit
19 000 000 (1+2)
240 000 (1+2)
800 000 (k)
43 000 (1+2)
300 000 (1+2)
100 000 (1+2)
200 000 (1+2)
800 000 (T)
400 000 (1+2)
50 000 000 (1+2)
4 000 000 (1+2)
180 000 (3)
2 400 000 (1+2)
24 000 (1+2)
2 564 000 (3)
200 000 000 (k)
60 000 (2)
79 000 000
800 000
200 000 000
 
280 800 000 ton
iyi
iyi
-
iyi
iyi
iyi
iyi
iyi
iyi
iyi
kötü
 
 
 
 
 
iyi

 

 

 

Kömür

Category: Uncategorised

kömür

 

 

 

Pulvarize Kömür Tozu, en büyük tane iriliği 1,00 mm. altında olacak şekilde öğütülmüş taşkömürdür.


Firmamız üretim mamulü, döküm fabrikalarında, döküm parça yüzeyi kalitesini artırmada yanıcı maddeyi ayarlamak için kullanılır.

Döküm kumu katkı maddesi olarak kullanılan Pulvarize Kömür Tozu TSE'ne uygun olup, TS 5123 standardı kalitesinde tüketicilerin spesifik taleplerine göre kimyasal ve fiziksel analiz değerlerine uygun olarak üretilir.Üretim uygunluğu firmamız bünyesindeki laboratuarda titiz bir şekilde kontrol edilir. Pulvarize Kömür Tozu bileşiminin kimyasal ve fiziksel analizleri bu standarda uygun olarak yapılmaktadır. 

Pulverize Kömür Tozu, en büyük tane iriliği 1,00 mm. Altında olacak şekilde öğütülmüş taşkömürdür.

Firmamızın üretim mamulü döküm fabrikalarında, döküm parça yüzeyi kalitesini artırmada yanıcı maddeyi ayarlamak için kullanılır.

Döküm kumu katkı maddesi olarak kullanılan Pulverize Kömür Tozu TSE'ne uygun olup, TS 5123 standardıkalitesinde tüketicilerin spesitik taleplerine göre kimyasal ve fiziksel analiz değerlerine uygun olarak üretilir. Üretim uygunluğu firmamız bünyesindeki laboratuarda titiz bir şekilde kontrol edilir. Pulverize Kömür Tozu bileşiminin kimyasal ve fiziksel analizleri bu standarda uygun olarak yapılmaktadır.
(Pulverize Kömür Yakma)

Hemen hemen bütün termik santraller pulverize kömür kullanarak buhar üretimi için askıda yakma sistemine dayalı kazanlar kullanmaktadır . Sistemin prensibi, kömürün 74 mikron altına öğütülüp hava ile kazana taşınması ve sıcak zonda asılı halde yanmasıdır. Kazanın uygun dizaynı dolayısıyla kömür ka­rakteristiklerinden fazla etkilenmeyişi, yüksek ısı açığa çıkarma, tam yanma ve düşük duman emis­yonu özellikleri sistemin kullanımını cazip hale ge­tirmiştir.  Görüldüğü gibi pulverize kömür yak­ma üzerine dizayn edilmiş modern bir termik sant­ralde kömür kırma ve öğütme işlemleri sırasında kurutulur.