Joomla Template by Create a Website

  

 Perlit

Sanayi İçin Uygun Olan Ürünler

·İnce Perlit - 08 No.
Tane Boyutu:
 0,0 - 1,2mm
Ambalaj: Polietilen torba
Yoğunluk: 35 - 60 kg / m3

·İri Perlit - 12 No.
Tane Boyutu:
 0,0 - 3,0 mm
Ambalaj : Polietilen torba
Yoğunluk: 55 - 90 kg / m3

Sanayide Genleşmiş Perlitin Kullanımı

1. Kriyojenik Tankların Isı Yalıtımında

Düşük sıcaklıklarda (-270 oC'a kadar) sıvılaştırılmış bütün gazların, çift cidarlı tanklarda sıvılaştırma sıcaklığında muhafazası, ısı iletkenlik değeri çok düşük olan perlit ile mümkündür.

Rutubetsiz, bozulmaz, yanmaz ve ucuz olan bu malzeme tankın çift cidarı arasına atmosfer basıncında veya vakum altında serbestçe doldurulur.

Fırınların ve Sistemlerin Isı Yalıtımında

Çalışma ortamı maksimum +1050 oC'ye kadar olan fırınlarda dış ortamla ısı alışverişini (ısı kaybını) önlemede perlit kullanılmaktadır.

Fırın dış yüzeyine (çift cidar arasına) serbest dolgu yapılır.

3. Refrakter Tuğla Üretiminde

Çalışma ortamı maksimum +1050 oC'ye kadar olan kazan, tavlama-dövme, ısıl işlem ve ergitme ocaklarında kullanılan tuğlaların üretiminde katkı maddesi olarak perlit kullanılır.

Perlitin kil veya kalsiyum silikat çimentosu ile bağlanmasıyla üretilen refrakter blok ve tuğlalar hafif olduğu gibi yüksek oranda yalıtım sağlarlar. Dolayısıyla yakıt tasarrufu yaparlar.

4. Döküm Sanayiinde

Perlit döküm kumuna katkı maddesi olarak kullanılır. Demir-Çelik dökümlerinde döküm kumuna hacimce %8-12, diğer malzemelerin dökümünde ise %20-30 oranında katılır.

Perlitin dökümcülükte sağlayacağı faydalar:

·Metalin ağır ağır ve dengeli soğumasını sağladığından anormal yüzey gerilimlerini önler.

·Döküm esnasında yanmaz, gaz çıkarmaz ve metal ile reaksiyona girmez.

·Döküm esnasında oluşan gazların, bünyesindeki boşluk ve kanallar vasıtasıyla çıkışına izin verir.

·Temiz, sağlam, kaliteli ve verimli döküm elde edilir.

·Döküm hatalarını asgariye indirdiğinden, ürünün temizlenme zamanını ve işçiliği azaltır.

PAKETLEME BİLGİSİ

50 KG Poliproplen Torbalarda

 1000-2000 KG Big- Bag torbalara dolum    şeklinde

 1000-2000 kg Big-Bag torba içine 50 KG Poliproplen torbalarda

Paletler üzerine 50 KG lik poliproplen çuvallarda şeritlerlen bağlanmış şeklinde

 

 

 

 

 

 

perlit 

 

KULLANIM ALANLARI
 
İnşaat sek­töründe yoğun bir şekilde kul­lanılan per­lit farklı yapı­landır­malar ile karşımıza çıkmak­tadır. Ürünün kul­lanım alan­larında farklı şekillerde ele alındığı ve bu alan­lar arasında yalıtım beton­ları, gevşek dolgu ısı yalıtım­ları,yalıtım sıvaları ve yüzer döşemeleri yer almaktadır.

 
Gen­leşmiş maden yalıtım beton­ları üzerinde çatı aralarında, zem­ine otu­ran döşemel­erde ve alt kısmı dış­tan gelen etk­ilere açık döşemel­erde kul­lanıl­mak­tadır. Bunun yanında gevşek dolgu ısı yalıtım sis­tem­leri üzerinde kul­lanılan böl­geler arasında ise dış duvar­lar ve iki duvar arasına yapılan boşluk­ların doldu­rul­duğu alan­lar yer almak­tadır. Diğer yan­dan yalıtım sıvaları için kul­lanıldık­ları alan­lar da binaların dış duvar bölüm­lerinin iç yüzey­ler­ine konuş­landırıldığı sıva kısım­lar olmak­tadır. Son olarak gen­leşmiş per­l­itin yüzer döşeme uygu­la­malarında kul­lanıldığı bölüm­ler arasında ise döşemelerin alt kısım­ları ve yalıtım sağlanan kısım­lar karşımıza çıkmaktadır.
 
Gen­leşmiş per­l­itin genel özel­lik­leri arasında per­l­itin özel harcı ile mey­dana getir­ildiğinde yüzde 50 oran­larında tasar­ruf sağladığı belir­tilmek­te­dir. Bu özel­liği sayesinde gen­leşmiş per­l­iti bünyesinde barındıran her yapı, yıl­lık yüzde 50 ya da 60 oran­larında yakıt tasar­rufu sağlamaktadır.Gen­leşmiş maden uygu­la­malarının yüzer döşemeler üzerinde kul­lanıldık­ları alan­larda ses ve ısı yalıtım sağladığı belir­tilmek­te­dir. Ayrıca kat döşemesi uygu­la­malarında da kul­lanılan gen­leşmiş per­lit, taşıyıcı döşemelerinde üzer­ine konuş­landırıl­malarıyla etk­ili çözüm­ler sunmaktadır.
 
 
Diğer yan­dan sıcak iklim koşullarında da etk­ili bir ısıl denge oluşumu sağlayan gen­leşmiş per­lit,ses yalıtımında da katkıda bulun­mak­tadır. Akustik sıvalarda oldukça başarılı sonuçlar ortaya çıkaran gen­leşmiş per­lit, uygu­landığı sıva üzer­ine ses yutma özel­liği ekle­mek­te­dir. Bunun yanında yapılara her­hangi bir yük bindirmeyen gen­leşmiş per­lit, sağladığı sağlam­lık avan­tajı ile demir ve çimento kul­lanım­larını yüzde 10 oranında düşürmek­te­dir. Ayrıca bu ürün maliyet açısın­dan çok da pahalı meblağlar ile oluş­tu­rul­ma­makta ve bunun yanında uygu­lama aşa­malarında pratik çözüm­ler sunmaktadır.
 
Son olarak gen­leşmiş per­l­itin yangına karşı da oldukça dayanıklı olduğunu söyleye­bil­i­riz. Çünkü bu yapı ele­manı yangın anlarında içerdiği bir­takım mad­deler sayesinde yangın  gecik­tirici bir özel­lik sunmaktadır.Maden o kadar zarasızdırki tarım da dahi gönül rahatlığıyla kullanılabilir.
 
Tarımda Perlit
 
Dünyada perlit, bitki yetiştiriciliğinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 

 TopraksızTarımda Perlit kullanımı ile üreticiler kaliteli, hızlı ve fire oranı düşük ve ekonomik üretim yaparlar.
Hollanda  bu alanda gelişmiş ülkelerdendir tamamen perlit kullanılarak oluşturulmuş yetiştirme ortamlarında da üretim yapılmaktadır. 
Topraksız tarımda toprak yerine kaya yünü,perlit,pomza,vermikülit,sepiolit gibi inorganik ortam kültürleri kullanıldığı gibi;torf,talaş,ağaç kabuğu,kokopit gibi organik yetiştirme ortamlarıda kullanılmaktadır. En uygun yetiştirme ortamını oluşturmak amacıyla bu materyaller karıstırılarakta kullanılabilir. Katı ortam kültürleri dışında; durgun su kültürü, akan su kültürü ve aeroponik(kök sisleme tekniği) kültür şekilleride ayrıca kullanılabilmektedir. Modern sera işletmecileri kendilerine uygun olan bu topraksız yöntem veçeşitlerinden birini bitki yetiştirme ortamı olarak seçerler.
Gösterim: 10299